Udhëzimet

Udhëzimi Nr.3, datë 14.02.2018

Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të MSH 2019

Udhëzimi Nr. 35, datë 22.11.2018

Për një shtesë në udhëzimin Nr.3, datë 14.02.2018 "Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të MSH 2019

Urdhër Nr.780, datë 23.11.2018

Për miratimin e Rregullores të MSH 2019

Rregullore për zhvillimin e Maturës Shtetërore 2019

Për miratimin e Rregullores të MSH 2019